Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. (Viac info na www.minedu.sk)
         
1. 17500179A - Digitálna učebnica Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS

Učebnica v tlačenej verzii obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Zakúpením Školskej licencie PLUS škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Fyzika – Základný kurz pre SOŠ a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice - digitálne licencie pre UČITEĽOV aj ŽIAKOV.

Podľa vzdelávacieho štandardu si žiaci na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Množstvo návodov na praktické cvičenia obsiahnutých v publikácii umožňuje prípravu študentov na pokusy, merania a experimenty. A to vo forme pracovných (záznamových) listov s racionálnym využitím času na cvičeniach, maximálne venovanému požadovanej praktickej činnosti žiakov a s minimalizovaním ich domácej prípravy.

Obsah:

 • Mechanika
  Fyzikálne veličiny a ich jednotky, Sila ako vektorová fyzikálna veličina, Skladanie síl, Rozklad sily, Trenie, Základné kinematické pojmy, Rovnomerný priamočiary pohyb, Zákon zotrvačnosti, Zrýchlenie, Rovnomerne zrýchlený pohyb, Zákon sily, Zákon akcie a reakcie, Hybnosť telesa, Zákon zachovania hybnosti
 • Energia okolo nás
  Mechanická práca, Výkon, Energia a jej formy, Kinetická energia, Potenciálna energia, Vnútorná energia telesa, Teplo, Premeny mechanickej energie, Racionálne s energiou
 • Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta
  Svetlo ako elektromagnetické žiarenie, Ultrafialové žiarenie v prírode a v technike, Infračervené žiarenie v prírode a v technike, Röntgenové žiarenie, Rádioaktívne žiarenie, Vlastnosti žiarenia a využitie rádionuklidov

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. - ocenený pedagóg a autor učebníc fyziky Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017.

1 440,00 € Pridať
2. 17500184A - Sila a pohyb - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Výpočtové úlohy na skladanie vektorov - pracovný list
02 Stanovenie výsledku opakovaného merania dĺžky - pracovný list
03a Určenie tuhosti pružiny - pracovný list
03b Určenie tuhosti pružiny (applet) - pracovný list
04 Skladanie síl v experimente - pracovný list
05 Experimentálne overenie vzťahu medzi sklonom naklonenej roviny a veľkosťou pohybovej zložky tiažovej sily - pracovný list
06 Určenie rýchlosti rovnomerného pohybu - pracovný list
07 Rovnomerný pohyb v animovaných grafoch - pracovný list
08 Zotrvačnosť vo fľaši s vodou - pracovný list
09 Skúmame trenia na naklonenej rovine - pracovný list
10 Určenie tvarového koeficientu odporu - pracovný list
11 Rovnomerne zrýchlený pohyb v animovaných grafoch - pracovný list
12 Určenie zrýchlenia pohybu guľôčky na naklonenej rovine - pracovný list
13 Overenie súvislosti medzi pôsobiacou silou a zrýchlením - pracovný list
14 Prečo sa kváder zastaví - pracovný list
15a Meranie tiažového zrýchlenia z voľného pádu lopty na stolný futbal - pracovný list
15b Meranie tiažového zrýchlenia z voľného pádu squashovej lopty - pracovný list
16 Analýza pádu telesa vo vzduchu - pracovný list
17 Zákon zachovania hybnosti (Newtonove kyvadlo) - pracovný list
18 Overenie zákona zachovania hybnosti (applet) - pracovný list
19 Experimentálne určenie polohy ťažiska - pracovný list
20 Overenie momentovej vety - pracovný list
21 Momentová veta - riešenie úloh - pracovný list
22 Skúmame premeny energie pri odraze loptičiek - pracovný list
23 Skúmame premeny energie pri odraze squashových loptičiek - pracovný list
24 Skúmame premeny energie pri kmitaní kyvadla - pracovný list
25 Skúmame premeny energie pri kmitaní kyvadla (model) – pracovný list
26 Energia bowlingových gúľ - pracovný list
27 Energia pružného telesa - pracovný list

540,00 € Pridať
3. 17500186A - EM žiarenie a častice mikrosveta - AKTIVITY v pracovných listoch GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Prechod svetelného lúča cez sklenený kváder - pracovný list
02a Overenie zákona odrazu svetla - pracovný list
02b Overenie zákona odrazu svetla (applet) - pracovný list
03 Určenie indexu lomu (lom svetla ku kolmici) - pracovný list
04 Určenie indexu lomu (lom svetla od kolmice) - pracovný list
05 Overenie zákona lomu (lom svetla ku kolmici - applet) - pracovný list
06 Overenie zákona lomu (lom svetla od kolmice - applet) - pracovný list
07 Lom svetla a prekvapivý zrakový vnem - pracovný list
08 Overenie závislosti indexu lomu prostredia od vlnovej dĺžky svetla (applet) - pracovný list
09 Sklenená guľa a dúha, rozklad slnečného svetla na kvapke - pracovný list
10 Konštrukcia obrazu vytvoreného guľovým zrkadlom - pracovný list
11 Určenie ohniskovej vzdialenosti guľového zrkadla - pracovný list
12 Overenie platnosti zobrazovacej rovnice dutého guľového zrkadla (applet) - pracovný list
13 Konštrukcia obrazu vytvoreného šošovkou - pracovný list
14 Určenie ohniskovej vzdialenosti spojky - pracovný list
15 Overenie platnosti zobrazovacej rovnice spojky (applet) - pracovný list
16 Určenie zväčšenia lupy - pracovný list
17 Aká veľká je slepá škvrna - pracovný list
18 Akomodácia oka a korekcia očných chýb (applet) - pracovný list
19 Mikroskop (applet) - pracovný list
20 Kvantovanie energie v mikrosvete - pracovný list
21 Čiarové spektrum atómu vodíka (applet) - pracovný list
22 Rozpad rádionuklidov - pracovný list
23 Rozpadové rady - pracovný list

492,00 € Pridať
4. 17500188A - Vlastnosti kvapalín a plynov - AKTIVITY v pracovných listoch pre GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Meranie hydrostatického tlaku (applet)
02 Určenie hustoty kvapaliny pomocou spojených nádob
03 Meranie tlaku vzduchu v nafúkanom balóne
04 Overenie závislosti veľkosti vztlakovej sily od objemu telesa a hustoty kvapaliny
05 Určenie hustoty kvapaliny s využitím Archimedovho zákona
06 Prúdenie kvapaliny
07 Pohyby molekúl a jeho zmeny (applet)
08 Približné určenie priemeru molekuly kyseliny olejovej
09 Množstvo látky a látkové množstvo (riešenie úloh)
10 Zmena vnútornej energie a teplo (riešenie úloh)
11 Zmiešavanie teplej a studenej vody-príprava kúpeľa
12 Ochladzovanie kvapaliny ľadom
13 Solíme vodu a ľad
14 Určenie povrchového napätia kvapaliny
15 Hmla vo fľaši
16 Praskanie mydlových bublín
17 Ochladzovanie odparovaním
18 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho objemu pri konštantnej teplote
19 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho objemu pri konštantnej teplote (applet)
20 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho teploty pri konštantnom objeme
21 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho teploty pri konštantnom objeme (applet)
22 Od merania tlaku a teploty k absolútnej nule

492,00 € Pridať
5. 17500190A - Elektrina - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre gymnáziá a SOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Vzájomné elektrostatické silové pôsobenie 02 Elektrický náboj - riešenie úloh 03 Elektrostatický zvonček 04 Overenie Coulombovho zákona - applet 04a Meranie elektrického prúdu - applet 04b Meranie elektrického prúdu 05a Meranie elektrického napätia - applet 05b Meranie elektrického napätia 06 Zapájanie rezistorov 07a Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu - riešenie úloh 07b Overenie Ohmovho zákona pre časť elektrického obvodu - applet 07c Overenie Ohmovho zákona pre časť elektrického obvodu 08a Overenie vplyvu zaraďovania rezistorov na elektrický prúd v obvode - applet 08b Overenie vplyvu zaraďovania rezistorov na elektrický prúd v obvode 09a Ohmov zákon uzavretý elektrický obvod - riešenie úloh 09b Overenie Ohmovho zákona pre uzavretý elektrický obvod - applet 09c Overenie Ohmovho zákona pre uzavretý elektrický obvod 010 Účinnosť premeny energie v elektrickom obvode 011 Vlastné zdroje elektrického napätia 012 Kalibrácia odporového teplomera 013 Voltampérová charakteristika polovodičovej diódy
492,00 € Pridať
6. 17500192A - Magnetizmus - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre gymnáziá a SOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.
ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV : 01 Magnetické pole permanentného magnetu 02 Dôkazy existencie magnetického poľa vodiča s prúdom 03 Pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom - riešenie úloh 04 Vzájomné pôsobenie vodičov s prúdom - riešenie úloh 05a Pôsobenie magnetického poľa na časticu s nábojom - applet 05b Pôsobenie magnetického poľa na časticu s nábojom - riešenie úloh 06 Najjednoduchší elektromotor 07a Overenie javu elektromagnetická indukcia 07b Overenie javu elektromagnetická indukcia - applet 07c Overenie účinkov magnetického poľa indukovaného prúdu 07d Overenie javu elektromagnetická indukcia - riešenie úloh 08 Striedavé napätie - riešenie úloh 09 Trojfázový alternátor 010 Elektrický odpor či rezistancia - applet 011a Transformátor - riešenie úloh 011b Určenie transformačného pomeru transformátora 012a Vodná elektráreň 012b Tepelná elektráreň 012c Jadrová elektráreň
456,00 € Pridať
7. 17500194A - Periodické deje - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.
ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV 01a Určenie doby kmitu a frekvencie kmitania oscilátora 01b Určenie doby kmitu a frekvencie kmitania oscilátora - applet 02a Konštrukcia časového diagramu kmitavého pohybu 02b Okamžitá výchylka kmitavého pohybu - riešenie úloh 03 Určenie amplitúdy rýchlosti pohybu oscilátora 04a Overenie vzťahu pre periódu vlastných kmitov pružinového oscilátora 04b Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa pružinovým oscilátorom 05a Premeny energie pri kmitavom pohybe 05b Premeny energie pri kmitavom pohybe - riešenie úloh 06a Skúmame vlastnosti kyvadla 06b Skúmame vlastnosti kyvadla - applet 07 Rezonancia 08 Určenie rýchlosti vlnenia v pružine 09 Interferencia vlnenia - applet 010 Určenie rýchlosti vlnenia v pružine (stojaté mechanické vlnenie) 011a Meranie frekvencie tónu ladičky 011b Meranie frekvencie tónu hudobného nástroja 011c Meranie rýchlosti zvuku metódou ozveny 012 Doppplerov jav
456,00 € Pridať
8. 17500199A - ENERGIA PRE ŽIVOT – ZBIERKA AKTIVÍT Z ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY PRE SŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV :

1. NEPOHODLNÁ PRAVDA
2. KLIMATICKÉ ZMENY
3. SKLENÍKOVÉ PLYNY
4. MOJA UHLÍKOVÁ STOPA
5. UHLÍKOVÁ STOPA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
6. EMISIE NÁŠHO OSOBNÉHO AUTOMOBILU
7. AKO SA V NICH VYZNAŤ ?
8. ANALÝZA KVALITY OVZDUŠIA
9. MERANIE VÝKONU
10. KOĽKO PRÁCE JE JEDNA KILOWATTHODINA ?
11. NAŠA VARNÁ KANVICA
12. ENERGIA V POTRAVINÁCH
13. ENERGETICKÉ NÁPOJE – KRÍDLA ALEBO PASCA ?
14. UHLIE AKO NEOBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE
15. ZDROJE ENERGIE V PRÍRODE
16. BIOPLYNOVÁ STANICA

17. ČO VIEŠ O OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH ENERGIE ? 18. PLASTY – ÁNO ČI NIE ?
360,00 € Pridať
9. 1T200007A - Sada na programovanie pre 1. stupeň
Sada na programovanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl je určená pre začiatočníkov, postupne žiakov hravou formou oboznamuje s princípmi programovania cez zaujímavé úlohy z reálneho života. Žiaci sa cez zábavné a zaujímavé riešenia učia základy programovania, a cez jednoduché grafické prostredie vedia naprogramovať stavebnice bez znalosti informatiky alebo programovania. Sada obsahuje 4ks stavebnice pre začiatočníkov v dvoch úrovniach obťažnosti, každá sada sa skladá z min. 280 dielov, z nich. min. 250 stavebných dielikov, 2 riadiace jednotky, 6 motorov, 2 batériové systémy, 12 senzorov. Súčasťou sady je grafická zbierka cvičení s min. 25 lekciami, ktorá popisuje dané cvičenie, a súčasne princípy daného cvičenia aplikovateľné v reálnom živote. Programovanie je možné od programovania cez ikony, resp. logických blokov pre starších žiakov. Sada je určená pre skupinu 4 - 8 žiakov.
2 544,38 € Pridať
10. 1T200008A - Sada na programovanie pre 2. stupeň
Sada na programovanie pre žiakov 2. stupňa základných škôl je určená pre žiakov so skúsenosťami v základných programovacích prostrediach, pomocou týchto sád sa žiaci postupne učia programovať tradičnými formami cez jednoduché úlohy a kódy, kde programujú zariadenia a algoritmy použiteľné v každodennom živote. Napriek vyššej náročnosti na programovanie žiaci používajú najmä svoje logické myslenie a hravou formou riešia jednotlivé úlohy. Sada obsahuje 4ks stavebnice pre mierne pokročilých programátorov v dvoch úrovniach obťažnosti, každá sada sa skladá z min. 200 dielov, z nich. min. 160 stavebných dielikov, 2 riadiace jednotky, 8 motorov, 2 batériové systémy, 25 senzorov. Súčasťou sady je grafická zbierka cvičení s min. 30 lekciami, ktorá popisuje dané cvičenie, a súčasne princípy daného cvičenia aplikovateľné v reálnom živote. Programovanie je možné od programovania cez ikony, programovanie formou logických blokov, až po programovací jazyk Python. Sada je určená pre skupinu 4 - 8 žiakov.
3 896,54 € Pridať
11. 03-1328A - Digitálny kombinovaný mikroskop
Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, Binokulárna hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromatický objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný softvér na spracovanie obrazu s pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.
594,00 € Pridať
12. 03-13291330A - Žiacky mikroskop a kamera - sada
Žiacky monokulárny mikroskop so zväčšením 400x a s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA a s možnosťou napájania aj cez solárny článok. Súčasťou dodávky je aj okulárová digitálna kamera s 2.0 USB pripojením na PC bez nutnosti inštalácie ovládača s rozlíšením 2 MPx.
330,00 € Pridať
13. 13000131A - Mikroskop školský pre smartfón, zväčšenie 20x
Tento mikroskop s 20x zväčšením je univerzálnym a užitočným nástrojom vo vreckovej veľkosti. Je podsvietený LED diódami, vybavený malým UV svetlom a clipom, pomocou ktorého je možné ho pripevniť k smartfónu. Jeho celkové rozmery sú 5 x 3,5cm. Sada 6 ks.
72,00 € Pridať
14. 17500011A - Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ alebo SŠ - školská licencia UČITEĽSKÁ
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné kódy budú zasielané na školu e-mailom. Možnosť výberu medzi licenciou pre stredné školy alebo pre základné školy.
312,00 € Pridať
15. 17500012A - Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ - školská licencia UČITEĽSKÁ PLUS
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné kódy budú zasielané na školu e-mailom. Pri kúpe tohto balíčka dostanete licenciu výučbového programu fyziky pre základné školy a zároveň aj pre stredné školy.
480,00 € Pridať
16. 17500013A - Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ - školská licencia KOMPLET SŠ
Pre UČITEĽOV i ŠTUDENTOV. Škola dostane toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole žiakov a učiteľov fyziky plus 10% rezervu pre prípad zmeny HW, pretože licencie sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača a aktivujú sa cez internet na muf.skola.sk. Licenčné kódy budú zasielané na školu e-mailom.
960,00 € Pridať
17. 17500139A - Digitálna učebnica Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, ŠKOLSKÁ LICENCIA

Učebnica v tlačenej verzii obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Fyzika – Základný kurz pre SOŠ a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice (digitálne licencie len pre UČITEĽOV). Škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.

Podľa vzdelávacieho štandardu si žiaci na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Množstvo návodov na praktické cvičenia obsiahnutých v publikácii umožňuje prípravu študentov na pokusy, merania a experimenty. A to vo forme pracovných (záznamových) listov s racionálnym využitím času na cvičeniach, maximálne venovanému požadovanej praktickej činnosti žiakov a s minimalizovaním ich domácej prípravy.

Obsah:

 • Mechanika
  Fyzikálne veličiny a ich jednotky, Sila ako vektorová fyzikálna veličina, Skladanie síl, Rozklad sily, Trenie, Základné kinematické pojmy, Rovnomerný priamočiary pohyb, Zákon zotrvačnosti, Zrýchlenie, Rovnomerne zrýchlený pohyb, Zákon sily, Zákon akcie a reakcie, Hybnosť telesa, Zákon zachovania hybnosti
 • Energia okolo nás
  Mechanická práca, Výkon, Energia a jej formy, Kinetická energia, Potenciálna energia, Vnútorná energia telesa, Teplo, Premeny mechanickej energie, Racionálne s energiou
 • Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta
  Svetlo ako elektromagnetické žiarenie, Ultrafialové žiarenie v prírode a v technike, Infračervené žiarenie v prírode a v technike, Röntgenové žiarenie, Rádioaktívne žiarenie, Vlastnosti žiarenia a využitie rádionuklidov

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. - ocenený pedagóg a autor učebníc fyziky Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017.

720,00 € Pridať
18. 17500143A - Balík digitálnych učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ: ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 6ks tlačených učebníc fyziky Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta v tlačenom prevedení a učebnicu s praktickými cvičeniami v digitálnej forme. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
1 476,00 € Pridať
19. 17500144A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Sila a pohyb ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Sila a pohyb a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
300,00 € Pridať
20. 17500145A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ Vlastnosti kvapalín a plynov ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Vlastnosti kvapalín a plynov a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
300,00 € Pridať
21. 17500146A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Elektrina ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Elektrina a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
240,00 € Pridať
22. 17500147A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Magnetizmus ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Magnetizmus a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
240,00 € Pridať
23. 17500148A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Periodické deje ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Periodické deje a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
240,00 € Pridať
24. 17500149A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá: EM žiarenie a častice mikrosveta ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
300,00 € Pridať
25. 17500150A - Digitálna učebnica Testy - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ: ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačených testov: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje a Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
1 080,00 € Pridať
26. 17500154A - Balík digitálnych učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Balík digitálnych učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS. Škola získa prístup k digitálnemu obsahu balíka, súčasťou je aj 6 ks tlačených učebníc fyziky: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
3 240,00 € Pridať
27. 17500156A - Digitálna učebnica Experiment je zážitok ŠKOLSKÁ LICENCIA.
V tejto publikácii sme sa pokúsili opísať niekoľko experimentov tak, ako ich predvádzame žiakom. Ak hovoríme experiment, skrýva sa za ním vlastne súbor viacerých experimentov, ktoré sa seba nadväzujú a postupne potvrdzujú prezentovanú fyzikálnu teóriu. Zárukou udržania pozornosti a záujmu žiakov je nielen logická nadväznosť experimentov, ale aj majstrovstvo učiteľa v kladení otázok, v odpovediach na žiacke reakcie, herecký výkon učiteľa, jeho zanietenosť a pod. Dobre predvedený experiment je zážitok pre obe strany, žiaka i učiteľa. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky. Škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
72,00 € Pridať
28. 17500176A - Maturita z fyziky I. (Mechanika) digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA
Časť 1 Mechanika: Kinematika, Dynamika, Gravitačné pole, Práca a energia, Mechanika tuhého telesa, Mechanika kvapalín a plynov. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
84,00 € Pridať
29. 17500177A - Maturita z fyziky II (Fyzika molekúl, termodynamika, elektrina) digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA
Časť 2 Molekulová fyzika a termodynamika a Elektrina. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
84,00 € Pridať
30. 17500178A - Maturita z fyziky III (Magnety, kmitanie, vlnenie, mikrosvet) digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA
Časť 3 Magnetizmus. Mechanické kmitanie. Vlnenie. Fyzika mikrosveta. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
84,00 € Pridať
31. 17500180A - Maturita z fyziky I. digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Časť 1 Mechanika: Kinematika, Dynamika, Gravitačné pole, Práca a energia, Mechanika tuhého telesa, Mechanika kvapalín a plynov. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
168,00 € Pridať
32. 17500181A - Maturita z fyziky II. digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Časť 2 Molekulová fyzika a termodynamika a Elektrina. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
168,00 € Pridať
33. 17500182A - Maturita z fyziky III. digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Časť 3 Magnetizmus. Mechanické kmitanie. Vlnenie. Fyzika mikrosveta. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
168,00 € Pridať
34. 17500300A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Pomocou tohto výučbového interaktívneho programu sa môžu žiaci oboznámiť s funkciami ľudského tela a pochopiť fungovanie orgánov. 3D animácie pomáhajú učiteľom, aby učebnú látku prezentovali kreatívnym spôsobom a spestrili vyučovacie hodiny. Tento program je pomôckou aj pri ukážke takých procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tematické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie.
90,00 € Pridať
35. 17500301A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Stavba látok
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Stavba látok. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento výučbový softvér predstavuje svet atómov, ktorý nie je viditeľný ani voľným okom, ale ani mikroskopom. Rozoberá základ chémie, ktorý prezentujú vedomosti o stavbe atómu a o chemických väzbách vznikajúcich medzi atómami a stavbu molekúl. Pomocou animácií lepšie pochopíte udalosti, ktoré sa odohrávajú na úrovni molekúl (napr. vznik väzieb), veľký dôraz sa kladie na schopnosť atómov zlučovať sa. Zostava je vhodná aj na interaktívne spracovanie celých vyučovacích hodín. Tematické okruhy: Modely atómu , Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl , Kovová väzba. Učivo obsahuje: najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.
90,00 € Pridať
36. 17500302A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér zahŕňa tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové). Učivo obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.
90,00 € Pridať
37. 17500303A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Nemecký jazyk
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Nemecký jazyk. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Určené pre pre začiatočníkov a stredne pokročilých, môžete ho používať ako interaktívny doplnok pri výučbe. Obsahuje gramatiku, čítanie a písomné interaktívne cvičenia. Tematické okruhy: Persönliche Informationen, Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine, Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien, Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten. Obsahuje interaktívne praktické úlohy.
90,00 € Pridať
38. 17500304A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií. Zahŕňa najmä učebnú osnovu základných škôl, ale dá sa aplikovať aj v stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania. Geometrické konštrukcie: 1.1 - Prenášanie úsečiek, 1.2 - Os úsečky, 1.3 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou kružidla a pravítka, 1.4 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou trojuholníka a pravítka, 1.5 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku pomocou kružidla a pravítka, 1.6 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 1.7 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou kružidla a pravítka, 1.8 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 1.9 - Rozdelenie úsečky na päť rovnakých častí, 2.1 - Prenášanie uhlov, 2.2 - Os uhla, 2.3 - Konštrukcia 60-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.4 - Konštrukcia 30-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.5 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.6 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 2.7 - Konštrukcia 45-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.8 - Konštrukcia 75-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 3.1 - Konštrukcia kružnice, keď je daný stred a polomer, 3.2 - Konštrukcia kružnice, ktorá prechádza tromi danými bodmi, 3.3 - Konštrukcia kružnice daného polomeru prechádzajúcej dvomi danými bodmi, 3.4 - Konštrukcia dotyčníc kružnice z daného bodu, 3.5 - Konštrukcia dotyčnice kružnice v danom bode, 3.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku, 3.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku, 4.1 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho tri strany, 4.2 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a príslušný uhol, 4.3 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a výška na jednu z týchto strán, 4.4 - Konštrukcia trojuholníka, keď je daná jedna jeho strana a dva uhly k nej priľahlé, 4.5 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a uhol oproti dlhšej strane, 4.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku, 4.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku, 4.8 - Konštrukcia rovnostranného (pravidelného) trojuholníka, 5.1 - Konštrukcia štvorca, keď je daná dľžka jeho strany, 5.2 - Konštrukcia štvorca, keď je daná dĺžka jeho uhlopriečky, 5.3 - Konštrukcia obdĺžnika,keď sú dané dĺžky jeho strán, 6.1 - Konštrukcia pravidelného šesťuholníka, keď je daná dĺžka jeho strany, 6.2 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa osi súmernosti, 6.3 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa stredu, 6.4 - Posunutie geometrického útvaru v danom smere a v danej vzdialenosti, 6.5 - Konštrukcia súčtu dvoch vektorov, 6.6 - Konštrukcia rozdielu dvoch vektorov.
90,00 € Pridať
39. 17500305A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér spracúva tematický okruh pohybu. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Môžeme zhrnúť výsledky do tabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť grafy. Tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II. , Pohyb vĺn I., Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb. Demonštrujeme vlastnosti pohybov pomocou interaktívnych modelov a môžeme interpretovať termodynamické javy pomocou modelu.
90,00 € Pridať
40. 17500306A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Výsledky môžeme zapracovať do tabuľky a z vyhotoviť z nich grafy. Tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.
90,00 € Pridať
41. 17500307A - iDoctum Lite Hudba
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Hudba. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Hudobný softvér je ideálnym nástrojom pre učiteľov i študentov na učenie hudby. Obsah pomôže študentom pochopiť základné definície a pojmy solmizácie a získať vedomosti o hudobných nástrojoch. Interaktívny hudobný softvér obsahuje syntetizátor, s ktorým študenti môžu vytvárať a skladať vlastnú hudbu. Môžu ukladať a prehrávať svoje práce, môžu tiež pripravovať prezentácie z vlastnej hudby. Témy: Rytmus a solmizácia, Poďme sa učiť o hudbe, Zoznámte sa s niektorými nástrojmi, Poďme hrať na syntetizátore. Verzia v EN jazyku.
90,00 € Pridať
42. 17500330A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Vzdušný obal
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Vzdušný obal. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér s jednoducho ovládateľnými animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí môžu obrazne ilustrovať učebnú látku a tak zvýšiť motiváciu žiakov. Interaktívna učebná látka spracúva tematický okruh: vplyv teplého a studeného frontu, vznik oblakov, zmeny počasia. Môžeme demonštrovať ako dopadajú slnečné lúče na povrch zeme, aký vplyv má otepľovanie ovzdušia na rastlinstvo a pod. Výučbový softvér s jednoducho ovládateľnými animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí môžu obrazne ilustrovať učebnú látku a tak zvýšiť motiváciu žiakov. Témy: Konvekčné vytváranie zrážok, Orografické (reliéfne) vytváranie zrážok, Frontálne vytváranie zrážok, Prúdenie vzduchu na Zemi I., Prúdenie vzduchu na Zemi II., Tropický monzún, Uhol dopadu slnečných lúčov I., Uhol dopadu slnečných lúčov II., Faktory ovplyvňujúce zohrievanie atmosféry - Činitele, Materiál zemského povrchu, Zohrievanie vzduchu, Štruktúra atmosféry, Skleníkový efekt, Bez skleníkového efektu, Monzún v miernom pásme - leto, Monzún v miernom pásme - zima.
90,00 € Pridať
43. 17500331A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Zemepis Afriky I. Typické krajiny I.
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Zemepis Afriky I. Typické krajiny I. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér zahŕňa témy: štruktúra a povrch Afriky, podnebie Afriky, obyvateľstvo Afriky, hospodárstvo Afriky, púšte, oázy, oblasti dažďového pralesa, oblasti monzúnov, oblasti mediteránneho charakteru, oblasti tajgy.
90,00 € Pridať
44. 17500332A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Prvouka
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Prvouka. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pomocou hravých interaktívnych úloh sa môžu žiaci oboznámiť s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami. Taktiež môžu vysvetliť ich vývoj a ukázať aký je rozdiel medzi cicavcami a vtákmi. Prostredníctvom výčbového programu deti spoznávajú prírodu a získavajú nové užitočné poznatky. Témy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce - vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy, Porovnanie.
90,00 € Pridať
45. 17500333A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Algebra
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Algebra. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov základných škôl. Pomocou hravých interaktívnych úloh žiaci získajú nové užitočné poznatky z matematiky, ktoré sa dajú neskôr prakticky využiť napr. pri vyučovaní Informatiky či Polytechnickej výchovy. Témy: Algebraické výrazy na kalkulačke, Priradenie, Kódovanie a dekódovanie, Plošné priečne rezy telies, Zobrazenie.
90,00 € Pridať
46. 17500334A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Elektrina
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Elektrina. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov základných škôl. Pomocou hravých interaktívnych úloh žiaci získajú nové užitočné poznatky z fyziky. Témy: 1. Úvod do Coulombovho zákona, 2. Elektrické pole, 3. Kondenzátor, 4. Ohmov zákon, 5. Obvod jednosmerného elektrického prúdu, 6. Magnetické pole, 7. Lorenzova sila, určenie elementárneho náboja, 8. Elektromagnetická indukcia, 9. Vzájomná indukcia, vlastná indukcia, 10. Výroba elektrickej energie.
90,00 € Pridať
47. 1B199007A - Resuscitačná figurína na CPR
Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11". Softvér na ovládanie figuríny je v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na pc. Figurína umožňuje testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky je videomanuál v slovenčine.
1 900,80 € Pridať
48. 1B199056A - SW k interfejsu (k drôtovým senzorom) - 5-ročná multilicencia
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
976,80 € Pridať
49. 1B199082A - Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát
Interfejs kompatibilný s bezdrôtovou sadou senzorov. Zobrazovacia jednotka obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), modul-grafické rozhranie umožňuje pripojenie senzorov k PC pomocou USB alebo Bluetooth, kompatibilný SW so všetkými bežnými operačnými systémami (Windows, Mac, iOS, Android, Chrome). Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v zobrazovacej jednotke, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu BT k bezdrôtovým senzorom odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Ovládací SW 1B199083A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
1 521,60 € Pridať
50. 1B199083A - Ovládací SW k interfejsu BT bezdrôtových senzorov - multilicencia
SW interfejsu bezdrôtových senzorov - multilicencia. Školská licencia ovládacieho softvéru v CZ, kompatibilného s bezdrôtovými senzormi na zber dát a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky s možnosťou zdieľania spoločnej pracovnej úlohy. K ovládaciemu sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
976,80 € Pridať
51. 1B200003A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x senzor UVA, 1 x senzor UVB, 1 x senzor spirometer, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 992,00 € Pridať
52. 1B200004A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 350,00 € Pridať
53. 1B200005A - Mikroskop učiteľský s displejom
Učiteľský biologický mikroskop: Digitálny biologický mikroskop s LCD 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením, 1920x1080 pixelov a 30 fps (video) a 1844x1080 pixelov (foto). Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
583,20 € Pridať
54. 1B200011A - Digitálna váha - sada
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 120x155 mm. Hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) a 1x hodinovým sklíčkom o priemere 60 mm a 100 mm.
237,40 € Pridať
55. 1CH200011A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), senzor kyslíka O2 (0-100%) na meranie oxidácie kovov, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 920,00 € Pridať
56. 1CH200012A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 176,00 € Pridať
57. 1EN200012A - Sada bezdrôtových senzorov PASCO na Environmentálnu výchovu
Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu obsahuje vzájomne kompatibilné bezdrôtové senzory : vodivosti, senzor teploty, pH senzor, CO2 (0-100 000ppm), meteorologický senzor s GPS (zaznamenáva tieto parametre: Teplota okolia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Rýchlosť, Magnetický smer, Zemepisný smer) , príslušenstvo k anemometru, USB Bluetooth adaptér na pripojenie senzorom k počítačom. Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
2 382,00 € Pridať
58. 1F200002A - Výučbový softvér 3D interaktívnych modelov
Výučbový prezentačný softvér, určený pre výučbu na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Prístup k interaktívnemu obsahu (min. 1200 3D interaktívnych modelov, min. 100 vzdelávacích videí, nástroje na kreslenie, animované úlohy) a vzdelávacím aplikáciám. Používateľská licencia na jedno zariadenie, ale umožňuje prihlásenie na rôznych platformách (počítač, interaktívna tabuľa, notebook, tablet alebo mobil).
522,00 € Pridať
59. 1F200004A - Interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 800,00 € Pridať
60. 1F200005A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - učiteľ
Sada káblových senzorov pre fyziku - učiteľ obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-500..500 mA), senzor optická brána s meracou kladkou, senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), náboja (-5..5, -25..25, -100..100 nC), magnetického poľa (-100..500mT, -10..50mT), teploty – termočlánok (-20..110,-200..1300), zrýchlenia – akcelerometer (-25g..25g), zvuku a 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
2 658,00 € Pridať
61. 1F200018A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - žiak
Sada káblových senzorov pre fyziku pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-5..5 A), senzor optická brána s meracou kladkou, 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 320,00 € Pridať
62. 1T199022A - Prístroj detekujúci hladinu hluku
Prístroj detekujúci škodlivosť hluku a ďalších stresových faktorov. Zaznamenáva a vyhodnocuje hladinu hluku v priestore a merá čas. Obsahuje USB vstup a možnosť pripojenia na LAN. Prístroj obsahuje funkciu, aby tvár na displeji sa buď usmievala (zelené LED), keď je úroveň hluku v norme, alebo bola smutná (červené LED), keď je hluk v priestore nad hygienický limit.
597,60 € Pridať
63. 1VT199009A - 3D tlačiareň, softvér
3D tlačiareň, softvér, celokovové odolné telo, tlačová plocha 300x 200x 200mm, celkový modelovací priestor 12000cm3, hrúbka vrstvy 0.05mm, tryska 0.4mm, tlačový materiál: struna 1.75mm ABS, PLA, Technológia tlače FDM; LCD displej farebný dotykový, menu lokalizácia slovenčina, USB 2.0
2 042,40 € Pridať
64. 27000023A - UNIMAT celokovový CNC Sústruh (2 osi)
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 2 krokové motory - pracovná oblasť: 49,5 x 135 mm - 3-čeľusťové skľučovadlo - 2-polohová nožová hlava - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo, živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).
816,00 € Pridať
65. 27000025A - UNIMAT celokovová CNC 3-osová frézka - horzintoálna/vertikálna
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 3 krokové motory - pracovná oblasť: 50 x 50 x 145 mm (možnosť rozšírenia) - rýchlosť 3 300 ot./min) - posuvná rýchlosť: 300 mm/min - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo, živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).
996,00 € Pridať
66. 27000027A - UNIMAT celokovová CNC 4-osová vertikálna frézka
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 4 krokové motory - pracovná oblasť: 50 x 50 x 145 mm (možnosť rozšírenia) - rýchlosť 3 300 ot./min - posuvná rýchlosť: 300 mm/min - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo, živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).
1 143,00 € Pridať
67. 27080005PA - Unimat MetalLine Technics - vzdelávacia sada v plastovom boxe
Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom trvácnosti, stability a presnosti. 100% kompatibilita s UNIMAT sadami. Plnokovová stavebnica umožňujúca postaviť 8 rôznych variantov zariadení ponúka vyššiu presnosť, pevnosť a rýchlosť. Poskytuje kompatibilitu s krokovými motormi, čo zaručuje jednoduché prestavanie na CNC stroj. ideálna pre technické kurzy v školách je táto sada ideálna. Umožňuje poskladať 8 variantov zariadení na obrábanie dreva, plastu a mäkkých materiálov: - pílku, - sústruh, - obrusovačku, - ručnú pílku a ručnú obrusovačku, - prítlakovú vŕtačku, - horizontálne a vertikálne frézovanie.
998,00 € Pridať
68. 27080009PA - Unimat MetalLine Design & Technology Kit - vzdelávacia sada v plastovom boxe
Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom trvácnosti, stability a presnosti. Umožňuje postaviť 5 variantov zariadení na obrábanie mäkkého dreva: - sústruh, - pílku, - ručnú vŕtačku, - obrusovačku a ručnú obrusovačku. Doplnkové vybavenie: - základná doska na uchytenie stroja - mikro svorky - otočný strediaci hrot - náhradné lupienkové pílky a množstvo ďalšieho príslušenstva PLASTOVÝ BOX pre umiestnenie súčiastok UNIMAT
495,00 € Pridať
69. 27080009PA - Unimat MetalLine Design & Technology Kit - vzdelávacia sada v plastovom boxe
Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom trvácnosti, stability a presnosti. Umožňuje postaviť 5 variantov zariadení na obrábanie mäkkého dreva: - sústruh, - pílku, - ručnú vŕtačku, - obrusovačku a ručnú obrusovačku. Doplnkové vybavenie: - základná doska na uchytenie stroja - mikro svorky - otočný strediaci hrot - náhradné lupienkové pílky a množstvo ďalšieho príslušenstva PLASTOVÝ BOX pre umiestnenie súčiastok UNIMAT
495,00 € Pridať
70. 27080067A - Laserový modul pre UNIMAT CNC

Laser je kompatibilný so všetkými variantmi vertikálnych fréz Unimat CNC (3- a 4-osové).
Výkon lasera: 11 W Vlnová dĺžka: 450 nm
Typ zaostrenia: pevné ohnisko; Vstup: 24 V, 5 A
Obrobiteľné materiály:
Rezanie
drevo, látka, akryl, rôzne plasty, kartón
Gravírovanie
drevo, nehrdzavejúca oceľ, koža, akryl, keramika, rôzne plasty, kartón,
eloxovaný hliník

Súčasťou dodávky nie je ochranný kryt.

598,00 € Pridať
71. 2800502307A - 3D print EDU BASIC
- rozmery tlače: 230 x 230 x 260 mm
- tlačová tryska: patentovaná tryska 0,4 mm (voliteľné 0,6/0,8/1,0 mm)
- počet tlačových hláv: 1x pre filamenty 1,75 mm
- technológia tlače: FDM (fused deposition modeling)
- hrúbka vrstvy: 0,05 - 0,3 mm
- rýchlosť tlače: 20 - 60 mm/s
- MAX teplota trysky: 275 °C
- MAX teplota tlačovej podložky: 110°C
- rozmery tlačiarne: 330 x 460 x 500 mm
- váha tlačiarne: 10 kg
- vyhotovenie: odolné celokovové telo
- displej: 3,5" farebný dotykový LCD
- tlačová plocha: odnímateľná hliníková vyhrievaná podložka
- podporované súbory tlače: STL, STP, OBJ, G-CODE
- podporovaný OS: Windows, Linux, Mac OS
- konektivita: USB, SD karta
- tlačové materiály: PLA, ABS, ASA, HIPS, Flexible/TPU, Wood, Nylon, Copper, Carbon Fiber, Aluminum...
- vstupné napätie: 110 - 220 V, 50/60Hz
552,00 € Pridať
72. 28400009A - Brick'R'knowledge Základný Set

Základný Set vás oboznámi s najdôležitejšími premennými a funkciami elektrického obvodu. 19 blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie porozumieť elektronike. Pre tých z vás, ktorí sa zaujímajú o elektroniku a chcú sa o nej dozvedieť viac, je táto základná sada ideálnym nástrojom.

V súprave nájdete návody a príklady k nasledovným témam:

 • LED svietidlá
 • Otvorený okruh
 • Uzemnenie & pripojenie
 • Zjednodušený obvod s uzemňujúcim blokom
 • Dvoj LED-kový paralelný obvod
 • Meranie polarity
 • Dvoj LED-kový sériový obvod
 • Odpor
 • Zväčšenie odporu
 • Odpor v sériovom obvode
 • Odpor ako paralelný obvod
 • Potenciometer
 • Fotorezistor LDR
 • Prahové napätie
 • Kondenzátor
 • Tranzistor
81,85 € Pridať
73. 28400019A - Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať vaše bloky cez internet. So zahrnutým modulom sa naučíte, ako vybudovať vašu prvú web stránku a kontrolovať vstupné a výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti. Na riadenie 7-segmentového displeja sa používa takzvaná I2C zbernica.

V súprave nájdete návody a príklady k nasledovným témam:

 • IoT blok a Arduino IDE
 • Blikajúce LED svetlá
 • Prepínač LED svetiel
 • I2C zbernica
 • 7 segmentový indikátor
 • OLED displej
 • Analógovo-digitálny prevodník IoT bloku
 • Nastavenie IoT bloku ako WLAN klienta
 • Čas z internetu
 • Meranie teploty a vlhkosti
 • Výmenný kurz dolára z internetu
 • Moja prvá webová stránka
 • Prepínanie cez webovú stránku
176,56 € Pridať
74. 28500011A - Robot Arm Production Cell V2

Výrobná bunka robotického ramena pozostáva z robustného ramena ovládaného krokovým motorom s 3 stupňami voľnosti priskrutkovaného k základnej doske a dodávaného s podložkou na aktivity, ktorá poskytuje množstvo cvičení na replikáciu ramena priemyselného robota. Bezplatná inštruktážna príručka obsahuje pracovné listy s príveskom, G kódom, API a programovaním mikrokontrolérov, senzorov a akčných členov, kinematiky a ďalších.

2 710,80 € Pridať
75. 28500012A - Formula AllCode Robot Buggy

Robotické vozidlo Formula AllCode s funkciou Bluetooth vám umožní naprogramovať robota z akéhokoľvek zariadenia s pripojením Bluetooth. Samotné vozidlo disponuje výnimočnými špecifikáciami, obsahuje LED diódy, senzory vzdialenosti a svetla, senzory sledovania čiar, integrované kovové prevody a kódovače, mikrofón, reproduktor a ďalšie.

Či už ste pokročilý používateľ robotiky alebo začiatočník, ktorý chce rozvíjať svoje znalosti a porozumieť robotike, Formula AllCode je pre vás ideálny nástroj. Application Programming Interface (API) umožňuje kompatibilitu so zariadeniami Android a Apple, Raspberry Pi, MATLAB, LabVIEW, vizuálnym softvérom Flowcode a Blockly a mnoho ďalších.

Súprava obsahuje:

1x samostatný robot, 1x steny bludiska, 1x podložka do bludiska a 1x inteligentný kufrík.


Kompatibilné s Raspberry Pi, Android, MATLAB a ďalšími.


Vrátane nabíjateľných batérií a micro USB káblov.
Bluetooth

292,80 € Pridať
76. 12301416B - Inteligentný skleník Greenhouse Kit
Inteligentný skleník Greenhouse Kit na skúmanie biologických a ekologických experimentov; obsahuje všetko, čo študenti potrebujú na navrhnutie, stavbu, programovanie a štúdium vlastného "skleníka". Súčasťou je 5 digitálnych študentských aktivít : Naprogramujte pre rastliny slnečný deň; Naprogramujte chladzovanie skleníka; Naprogramujte načasovanie dažď a; Optimalizujte cirkuláciu vody v skleníku; Naprogramujte systém snímania a kontroly skleníka. Súprava umožňuje študovať desiatky interakcií medzi rastlinami a environmentálnymi faktormi a zároveň sa dozvedieť, akú úloho zohráva programovanie v modernom poľnohospodárstve. Pridanou hodnotou súpravy je možnosť Blockly programovania, ktoré integruje súpravu so všetkými PASCO senzormi a softvérom, čo umožňuje študentom programovať parametre zberu údajov, upravovať vlastné zobrazenia a robiť rozhodnutia založené na údajoch na zlepšenie svojich STEM projektov. Obsah súpravy : 1x EcoChamber, 1x skleníkový senzor (meria intenzitu svetla, vlhkosť vzduchu, vonkajšiu teplotu a vlhkosť pôdy v skleníku), 1x USB ventilátor, 1x USB vodnú pumpu, 1x PASCO osvetlenie Grow Light (programovateľné osvetlenie), 1x modul napájania, 1x súprava príslušenstva pre Inteligentný skleník (konektory, zátky a hadičky s 3-cestnými koncami na kvapkanie a riadením prietoku) a OVLÁDACIA JEDNOTKA //control.Node (riadiace centrum skleníka na programovanie aktivít, poskytuje napájanie príslušenstva; obsahuje akcelerometer, nabíjateľnú batériu a viaceré porty pre príslušenstvo).
1 236,00 € Pridať
77. 1T200009B - Sada pre malé programovateľné počítače
Robotická stavebnica je založená na Micro:bit -programovacie zariadenie pre začiatočníkov a žiakov. Sadu je možné programovať v grafickom prostredí, čo umožňuje jednoduché pochopenie princípov programovania aj pre študentov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti. Súčasťou sady sú jednoduché úlohy, kde si žiaci zostavia stavebnicu, ktorú následne programujú. Takto si okrem programovania cvičia aj svoje technické zručnosti. Sada sa skladá z: 4ks stavebnica dron - riadiaca jednotka, batéria, vrtule, servo motor, šasi a konštrukcia dronu - materiál preglejka, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie dronu; 4ks vznášadlo - riadiaca jednotka, batéria, rám, diely a konštrukčné prvky - materiál preglejka, šablóna na rezanie, vrtuľa, servo motory, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie vznášadla; 4ks auto - riadiaca jednotka, batéria, kolesá, servo motor, pneumatiky, konštrukcia auta, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie auta; 4ks bublinkovač - riadiaca jednotka, batéria, konštrukčné časti - materiál preglejka, vrtuľa, servo motor, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie bublinkovača; 2 univerzálne základné programovacie dosky kompatibilné s ostatnými komponentmi. Súčasťou sady je kompletná zbierka úloh v slovenskom jazyku. Sada je určená pre skupinu 4 žiakov.
1 981,33 € Pridať
78. 03-1649B - Binokulárny digitálny mikroskop B-190TBPL
Binokulárny digitálny mikroskop B-190TB patrí vďaka svojmu vybaveniu medzi najpokročilejšie mikroskopy vhodné najmä pre učiteľov a výučbu na stredných školách. Tento model je navyše vybavený 3.1MPx kamerou pre excelentnú reprodukciu farieb na pripojenom tablete, ktorý sa dá tiež od mikroskopu odpojiť a používať samostatne ako štandardný tablet s operačným systémom Windows. Špecifikácia: - zobrazovanie v svetlom poli - otočná binokulárna hlavica (360°) s 30°sklonom - medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 48-75mm - dioptrické doostrenie na ľavom okulári - integrovaná 3.1 MPx kamera - maximálne zväčšenie 1000X - revolverová hlavica so štyrmi N-PLAN objektívmi 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65, 100X / 1.25 (olej/voda) - okulár WF10X / 18mm - koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie - Abbeho kondenzor 1.25 N. A., nastaviteľná výška, s irisovou clonou - dvojvrstvový stolík 125x115mm s mechanickým X-Y posunom v rozsahu 70x30mm - 3W X-LED osvetlenie s ovládaním jasu - farba svetla 6300K - externé napájanie 100-240V AC / 6V DC - špeciálny náter na zníženie náhodných škrabancov a uľahčenie ich odstránenia
1 662,00 € Pridať
79. 13000130B - Mikroskop vreckový s clipom
Tento mikroskop so 60x - 100x zväčšením je univerzálnym a užitočným nástrojom vo vreckovej veľkosti. Je podsvietený LED diódami, vybavený malým UV svetlom a clipom, pomocou ktorého je možné ho pripevniť k smartfónu. Jeho celkové rozmery sú 4,8 x 8cm.
21,00 € Pridať
80. 1VT200017B - Digitálna nástenka
Podporuje min. moduly: Novinky, kalendár, rozvrh hodín, suplovanie, zvonenie, domáce úlohy, predpoveď počasia, mapa školy, rýchle správy, jedálny lístok, domáce úlohy, sociálne siete. Možnosť nastavenia časovej osi - nastavenie zobrazovania informácií v konkrétnom čase. Požaduje sa automatická synchronizácia údajov s Edupage bez nutnosti manuálneho nastavovania v programe elektronickej nástenky. Možnosť nastavení cez mobilné zariadenia. konzola štandard, riadiaca jednotka, nastavenie softvéru, 55 palcový TV panel- Licencia softvéru na 5 rokov.
2 790,90 € Pridať
81. 1VT200020B - Sada na ozvučenie učebne

Sada obsahuje:

1x AV receiver s výkonom 100 W, min. impedancia 4 Ohm, 2x repro. výstup, 1x výstup pre subwoofer, RCA/Cinch 4x vstup a 1x výstup, 1x anténny vstup, 1x slúchadový výstup, Bluetooth, FM Tuner a RDS, diaľkové ovládanie

1x Reproduktory aktívne, výkon 80 W, frekvenčný rozsah od 57 do 260000 Hz, 2-pásmové, optický digi audio, RCA (cinch), Bluetooth

1x CD prehrávač, CD-DA, CD-R/RW, USB, podpora MP3. WMA, FLAC, AAC, LPCM, funkcia Pure direct, diaľkový ovládač

1 065,60 € Pridať
82. 20000166B - Mikroskop na mobilné zariadenia
Nasadzovací mikroskop na kameru mobilného zariadenia (mobil, tablet), osvetlenie pozorovaného objektu bielymi LED diódami. Nie je potrebný softvér, využíva sa funkcia kamery mobilného zariadenia, pomocou ktorej možno v reálnom čase sledovať a ukladať mikroskopické zábery alebo videá. Objektív s pevným zaostrením, šírka záberu: 2,0 - 4,0 mm; výška záberu: 1,5 - 3,0 mm; hĺbka záberu: 0,05 - 0,1 mm, rozlíšenie: 6 - 10 mikrometrov. Rozmery: výška 80 mm, šírka 36 mm, hrúbka 9 mm, hmotnosť 23 g. Napájanie 3 V (akumulátor CR2016), životnosť do 90 h.
164,40 € Pridať
83. 28500001B - Smart Factory

Automatizovaná inteligentná továreň Smart Factory umožňuje študentom získať skúsenosti s množstvom procesov a technológií bežne používaných vo výrobe podľa princípov Industry 4.0. Patria sem dopravníkové systémy, snímacie systémy, pneumatická technológia vyberania a umiestňovania, pohony jednosmerných motorov a pohony krokových motorov. Továreň obsahuje farebné disky vyrobené z plastu a iných materiálov. Dopravný pás presúva tieto kusy do továrne, kde užívateľom naprogramované senzory triedia disky do viacerých odpadových košov. Niektoré sú z dopravníka vyberané sacím zariadením a portálový portál riadený krokovým motorom triedi kotúče do vhodne sfarbených nádob. Inteligentná továreň je úplne samostatná a možno ju uložiť do jedného z našich štandardných zásobníkov. Smart factory je možné použiť s PLC Siemens (alebo inej značky) 12V alebo 24V a je tiež kompatibilná s naším Siemens HMI. Pre funkčnosť Smart Factory je potrebné prikúpiť Kompresor AU1050EU.

9 783,53 € Pridať
84. 28500002B - Smart Factory Siemens Add-On

Doplnok ku AU4956, ktorý umožňuje užívateľovi ovládať systém Smart Factory pomocou PLC Siemens S7-1200.

1 589,09 € Pridať
85. 28500004B - Kompresor (pre Automatizáciu a Smart Factory)
Tento stolný kompresor je bezolejový piestový kompresor s malým elektrickým motorom 1/8 HP, ktorý je navrhnutý na prevádzku na platforme Automatics. Je výkonný, kompaktný, spoľahlivý a tichý. Obsahuje číselník zobrazujúci tlak vo výstupnom potrubí (0 až 100 psi), spínač zapnutia/vypnutia a spínač výstupu vzduchu a gombík na nastavenie tlaku vzduchu. Jednotka je napájaná z 240V
520,09 € Pridať
86. 28500005B - Siemens HMI pre Smart Factory
Siemens S7 PLC s jednotkou HMI poskytuje 4 mm prepojené rozhranie medzi S7 a počítačom v odolnom plastovom obale. S7 je vybavený PLC S7-1214C, ktoré poskytuje 10 vstupov a 10 tranzistorových výstupov a HMI s dotykovou obrazovkou Siemens KTP 400 Series - 4,3 palca, TFT displej, 480 x 272 pixelov. S7 sa programuje z počítača pomocou kábla CAT 5 (dodávaný) alebo Wifi. Súčasťou balenia je vysokovýkonný priemyselný 4G LTE Wi-Fi router Telonika RUT950 – to vám umožní naprogramovať jednotku cez Wi-Fi a prepojiť ju s inými IP pripojenými systémami v rámci Industry 4.0.
4 235,29 € Pridať
87. 28500006B - Siemens STEP 7 software
Pomocou tohto softvéru môžete konfigurovať, programovať, testovať a diagnostikovať základné, pokročilé a distribuované ovládače všetkých generácií, či už na báze PLC alebo PC, vrátane softvérových ovládačov. Kompatibilný s Siemens HMI a Smart Factory.
677,65 € Pridať
88. 28500010B - Formula AllCode deluxe súprava

Robotické vozidlo Formula AllCode s funkciou Bluetooth vám umožní naprogramovať robota z akéhokoľvek zariadenia s pripojením Bluetooth. Samotné vozidlo disponuje výnimočnými špecifikáciami, obsahuje LED diódy, senzory vzdialenosti a svetla, senzory sledovania čiar, integrované kovové prevody a kódovače, mikrofón, reproduktor a ďalšie.

Či už ste pokročilý používateľ robotiky alebo začiatočník, ktorý chce rozvíjať svoje znalosti a porozumieť robotike, Formula AllCode je pre vás ideálny nástroj. Application Programming Interface (API) umožňuje kompatibilitu so zariadeniami Android a Apple, Raspberry Pi, MATLAB, LabVIEW, vizuálnym softvérom Flowcode a Blockly a mnoho ďalších.

Súprava obsahuje:

1x samostatný robot, 1x steny bludiska, 1x podložka do bludiska a 1x inteligentný kufrík.


Kompatibilné s Raspberry Pi, Android, MATLAB a ďalšími.


Vrátane nabíjateľných batérií a micro USB káblov.
Bluetooth

440,40 € Pridať
89. 28500013B - Formula AllCode - podložka futbal

Doplnok futbalová podložka je určená pre súpravu Formula AllCode a umožní vám organizovať futbalové zápasy, na motivovanie vašich študentov.

54,00 € Pridať
90. 28500014B - Formula AllCode standard - triedna súprava

Triedna súprava standard Formula AllCode obsahuje päť robotov Formula AllCode za fantastickú zľavnenú cenu. Na štúdium v prostredí triedy sú vozidlá uložené v ľahko skladovateľnom boxe Gratnells. Súčasťou je súprava stien bludiska a 2 podložky pre vaše aktivity v triede.

1 423,20 € Pridať
91. 28500015B - Formula AllCode deluxe - triedna súprava

Triedna súprava Formula AllCode deluxe obsahuje desať robotov Formula AllCode za fantastickú zľavnenú cenu. Na štúdium v prostredí triedy sú vozidlá uložené v ľahko skladovateľnom boxe Gratnells. Súčasťou je súprava stien bludiska a 5 podložiek na vaše aktivity v triede.

2 668,80 € Pridať
92. 28500016B - Podložka (pre Formula AllCode)

Táto obojstranná podložka na aktivity obsahuje výzvy na sledovanie čair, na mriežku, ako aj základné technické informácie o vozidle AllCode.

Podložka na aktivity na jednej strane
Závodná dráha na druhej strane
Výzvy pre začiatočníkov a pokročilých používateľov

10,20 € Pridať
93. 28500017B - Steny k podložke (pre Formula AllCode)

Steny pre podložku k Formula AllCode na vytvorenie cestičiek pre súťaže v riešení problémov. Sú to presne vyrezané akrylové steny, ktoré vám umožnia zostaviť na mieru cestičky pre váš Formula AllCode.

110,40 € Pridať
94. 28500020B - Electrical machines - kompletná súprava

Moderný tréningový systém na elektrických strojoch je revolučný spôsob bezpečného štúdia charakteristík rôznych typov motorov vo vzdelávacom prostredí. Toto riešenie zahŕňa sedem rôznych typov strojov, integrovaný napájací zdroj a ovládaciu skrinku a aplikácie na báze PC pre pokročilé riadenie rôznych typov strojov. Okrem toho poskytujeme štyri samostatné učebné príručky pre výučbu princípov elektrických strojov pomocou ručného ovládania externými meračmi, pomocou PC ovládania a tiež ovládania pomocou MATLABu.

Systém obsahuje:

Dynamometer s výkyvným ramenom, jednosmerný stroj s permanentným magnetom, zložený stroj, sériový stroj, trojfázový indukčný stroj, jednofázový indukčný stroj
Stroje pracujúce s napätím 24 V AC alebo DC
Počítačom riadený systém
Elektronické meranie napätia, prúdu a výkonu v jednosmernom a striedavom prúde
Jedno a trojfázové napájanie striedavým a jednosmerným prúdom s premenlivou frekvenciou
Stroje s malými rozmermi
Vybavenie uložené na podnose pre lepšiu prenosnosť
Kompletná dokumentácia a experimenty
Dodávané vybavenie zahŕňa:

Výkyvné rameno DC dynamometrická súprava s manuálnym alebo elektronickým meraním krútiaceho momentu a enkodérom
DC motor s permanentným magnetom
Bočný komutátorový motor
Sériovo vinutý komutátor poľa
Trojfázový indukčný motor
Jednofázový indukčný motor
SCADA meracia jednotka so vstavaným:
Odporová reťaz pre zaťažovací dynamometer
Kapacitný reťazec pre sériovú kapacitu motora – rozbeh
Interné voltmetre
Vnútorný tachometer
Vnútorný snímač krútiaceho momentu
Vnútorné ampérmetre
Obvody vnútornej ochrany

Balance
Kabeláž 

Pri používaní systému v manuálnom režime budete pravdepodobne potrebovať dva (na súpravu) digitálny multimeter HP1324 Fluke 115 True RMS a jeden digitálny osciloskop HP8067 Tektronix (na súpravu).

14 569,20 € Pridať
95. 28500038B - 4-vstupový pikoskop
PC osciloskopy PicoScope napájané cez USB sú malé, ľahké a prenosné a dajú sa ľahko vsunúť do tašky na notebook a zároveň ponúkajú celý rad vysokovýkonných špecifikácií. Tento osciloskop ponúka 4 analógové kanály a vstavanú funkciu / generátor ľubovoľného tvaru vlny.
1 287,53 € Pridať
96. 28500041B - Hľadanie porúch v elektronických obvodoch
Toto riešenie umožňuje študentom získať skúsenosti s vyhľadávaním porúch na niekoľkých analógových a digitálnych systémoch. Študenti sa najprv naučia používať testovacie zariadenie a testujú hlavné skupiny aktívnych a pasívnych komponentov. Potom študenti dostanú plne funkčný obvod, aby mohli pochopiť funkciu obvodov. Dozorcovia potom vložia jednu z množstva porúch na každý okruh a študent musí pomocou vhodných nástrojov odvodiť chybu. Chybné komponenty sú zreteľne označené pod nosičom. Dodáva sa päť plne otestovaných a zmontovaných obvodov.
2 053,27 € Pridať
97. 28500042B - Pokročilé elektrické, elektronické a digitálne princípy
Tento balík spája rôzne aspekty elektrických, elektronických a digitálnych princípov. Študenti začínajú pochopením obvodových teorém na analýzu napäťových a prúdových elektrických obvodov s pasívnymi súčiastkami. Potom prejdú k pochopeniu obvodov obsahujúcich reaktívne zložky so sériovými a paralelnými kombináciami. Potom skonštruujú množstvo rôznych typov a tried zosilňovačov: diskrétne a založené na operačných zosilňovačoch. Nakoniec študenti skúmajú digitálne komponenty a jednoduché digitálne logické obvody. Súčasťou je plnofarebný pracovný zošit s poznámkami učiteľa.
1 546,73 € Pridať
98. 28500043B - Súprava energetických systémov
Táto súprava kombinuje náš vzdelávací systém Locktronics so solárnym panelom a miniatúrnou veternou turbínou, ktorú možno použiť na experimenty v oblasti výkonovej a energetickej elektroniky. Súprava solárnych panelov obsahuje plnohodnotný solárny panel - dimenzovaný na 120 wattov - ktorý generuje primerané množstvo energie pri osvetlení triedy/laboratória. Súprava tiež obsahuje jednosmerný motor s premenlivou rýchlosťou spojený s trojfázovým generátorom, ktorý produkuje až 20 wattov energie, replikujúc priemyselnú veternú turbínu. Učebné ciele/experimenty: Zdroje sily a energie Prevádzka a výkon veternej turbíny Prevádzka a výstup solárneho panelu Premena energie – konvertory nahor a nadol Energetická účinnosť Batérie a sériové paralelné konfigurácie Charakteristika nabíjania a vybíjania olovených a lítium-iónových batérií Technológia Powerwall Veterné turbíny Dumping výkonu veternej turbíny Trojfázová rektifikácia Inverzia napätia – DC na AC
4 658,82 € Pridať
99. 28500047B - Senzory a riadenie v automobilových aplikáciách
Učebné ciele: Štruktúra a funkcia ECU Svetlá a ovládače Tranzistorové výstupy Reléové výstupy Digitálne vstupy Analógové vstupy Otvorená vs. uzavretá slučka Ovládanie jednosmerných motorov Ovládanie krokových motorov Konštrukcia obvodu na vyhľadávanie porúch
1 863,53 € Pridať
100. 28500048B - CAN a LIN zbernicové systémy
S touto súpravou sú k dispozícii 2 učebné osnovy: Učebné ciele 1: Zapojenie zbernice CAN a LIN Funkcia ECU Topológia siete CAN a LIN zbernica Pomocou skenovacích nástrojov Ladenie systémov zbernice CAN pomocou multimetra Návrh obvodu na detekciu porúch Učebné ciele 2: Diagnostika na PC Senzory a akčné členy v zbernicových systémoch CAN a LIN Kódovanie správ na zbernici CAN Kódovanie správ zbernice LIN Funkcia ECU a obvodu vozidla Funkcia brány: CAN to LIN, LIN to CAN Spustenie rutiny Protokol zbernice J1939 CAN Funkcie OBDII
7 623,53 € Pridať
101. 28500049B - Programovací softvér Flowcode - licencia pre 1 používateľa
Grafické programovateľné prostredie, ktoré umožňuje nastavenie elektrických, elektronických a elektromechanických zariadení. Súčasťou sú programy na štandardny zmernicových systémov v automobilovom priemysle J1979 a J1939. Trvalá licencia pre 1 používateľa.
677,65 € Pridať
102. 28500050B - Programovací softvér Flowcode - licencia pre 10 používateľov
Grafické programovateľné prostredie, ktoré umožňuje nastavenie elektrických, elektronických a elektromechanických zariadení. Súčasťou sú programy na štandardny zmernicových systémov v automobilovom priemysle J1979 a J1939. Trvalá licencia pre 10 používateľov.
1 694,11 € Pridať
103. KV020128B - Code & Go® Robotická myš - Triedna sada
Cenovo zvýhodnená sada so 4 robotickými myšami obsahuje všetky didaktické pomôcky pre prácu s Code & Go®Robotickou myšou. Pomôže učiteľom viesť interaktívne hodiny a predstaviť základy programovania malým deťom už od 5 rokov. Deti si zábavnou formou osvoje základné programovacie koncepty, ako je podmienkové (if-then) a algoritmické myslenie, sekvenčná logika, ladenie programov, problémové myslenie, priestorová predstavivosť a ďalšie. Pri práci v skupinách si deti tiež cibria užitočné zručnosti vrátane komunikačných a sociálnych zručností a kritického myslenia. Obsah: 2x Robotická myš; 2x Robotická myš - Aktivity; 1x Robotická myš - stolová hra; 1x Podložka s číslami 1 - 10 pre Robotickú myš.
340,80 € Pridať
104. KV020129B - Code & Go® Robotická myš
Robotická myš pomáha deťom osvojiť si základy programovania. Podporuje rozvoj logického myslenia, schopnosť krok za krokom riešiť dané úlohy. Napájanie: 3xAAA batéria (nie je súčasťou balenia) Obsah: 1x robotická myš, 30x obojstranná kartička s príkazmi
48,00 € Pridať
105. KV020130B - Code & Go® Robotická myš - Aktivity
Robotická myš pomáha deťom osvojiť si základy programovania. Podporuje rozvoj logického myslenia, schopnosť krok za krokom riešiť dané úlohy. Napájanie: 3xAAA batéria (nie je súčasťou balenia) Obsah: 1x robotická myš, 30x obojstranná kartička s príkazmi, 10x obojstranná karta s aktivitami, 16-dielnu plastovú podložku, 22x prepážka (stena bludiska), 3x tunel, 1x syr
96,00 € Pridať
106. KV020131B - Code & Go® Podložka čísla 1-10 (k Robotickej myši)
Podložka ponúka matematické úlohy (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, číselný rad, párne/nepárne čísla) s dôrazom na základy programovania. Predná strana podložky prináša číselný rad od 1 do 10, zadná číselný rad od 1 do 10 s geometrickými tvarmi. Obsah: 1x obojstranná podložka 51x25,5cm; 2 x kocka s číslami, 1x kocka so znamienkami matematických operácií, 11 obojstranná kartička, 1 x pravítko (neobsahuje Robotickú myš!)
34,80 € Pridať
107. KV020132B - Code & Go® Hra na myš - stolová hra
Hra poskytuje úvod do základov programovania. Rozvíja logiku, sekvenčné myslenie a podporuje zručnosť pri riešení problémov. Hrači posúvajú svoju figúrku myši podľa vylosovaných kartičiek. Vyhráva ten hráč, ktorý zozbiera najviac syra. Balenie obsahuje: 1x farebnú hraciu dosku 40,5 x 40,5cm, 4 figúrky myši, 1x kocka 90x programovacie karty (40x dopredu, 20x doprava, 20x doľava, 10x dozadu), 12x trojuholník syra, 8x prepážky na postavenie bludiska, 4x špeciálna karta SUPERMYŠ, 4x špeciálna karta TELEPORT.
34,80 € Pridať
108. KV020133B - Pohybová hra - Poďme programovať!
Deti sa učia základom programovania formou aktívnej pohybovej hry. Podpruje u detí logické myslenie, motoriku a rovnováhu, priestorovú orientáciu, koncentráciu a pamäť, sociálnu interakciu. Obsahuje: 20x farebná penová podložka, 20x obojstranná príkazová kartička, 2x kartička Robot, 2x kartička Pružina, 2x kartička Ozubené koleso, 2x kartička Šípka, 2x kartička Zákaz.
60,00 € Pridať
109. 1VT200005C - Nabíjacia stanica pre tablety
Uzamykateľný nabíjací vozík na notebooky, aktívne vetranie, napájací zdroj súčasťou, podpora USB-C nabíjacích káblov. Nabíjací prúd minimalne 2,4A na zariadenie, minimálna kapacita 30 tabletov. Jednoduché napájanie celého zariadenia 1x 230V, integrovaný podvozok (4 kolieska, min. 2 brzdené), hmotnosť max. 50kg.
3 720,00 € Pridať
110. 1VT200010C - Triedna sada pre virtuálnu realitu
Sady pre virtuálnu realitu určené do škôl pre virtuálnu realitu, mix a augmentovanú realitu. Súčasťou sady je: 5ks VR/AR okuliare - Rozlíšenie min. FullHD, min. 4GM RAM, 128GB úložisko, OS min. Android 11; prenosná stanica na ochranu a nabíjanie okuliarov; tablet pre učiteľa veľkosť min. 10", wifi router. Súčasťou je veľká databáza študijného obsahu – 3D objekty, 360°obrázky a videa. Učiteľ spravuje a distribuuje cez cloudové prostredie obsah pre žiacke náhlavné VR sety.
5 580,00 € Pridať
111. 1VT200011C - Sada senzorov pre učebňu robotiky
Sada základných senzorov pre dvojicu žiakov na meranie fyzikálnych vlastností je vhodná najmä do centier voľného času, ale tiež pre jednoduché pokusy do učebne IKT, robotiky, fyziky alebo chémie. Sada obsahuje základnú jednotku - datalogger (Zapojenie na batériu, 3 konektory na senzory, pripojenie wifi a Bluetooth, výdrž batérie min. 12 hodín, kapacita batérie min. 550m mAh) senzory: počasie (teplota, vlhkosť, tlak), el. prúd, el. napätie, teplota kvapalín, úroveň O2 vo vzduchu, vzdialenosť. Jednoduché použitie na PC alebo tablete bez nutnosti inštalovať aplikáciu. Podporovaný OS Windows, Android, iOS, Chrome OS, Mac OS X. Sada je kompatibilná so sadami na programovanie.
275,40 € Pridať
112. 20002901C - Mobilný nabíjací vozík Formcase T16CX (pre max. 16 tabletov 11", nabíjanie 230V)
Mobilná nabíjacia stanica - nabíjací vozík Formcase pre 16 tabletov. Obsahuje nabíjacie zásuvkami (2-kolíkový Euro konektor 10A/230V), integrovaný podvozok (zabudované kolieska), vysúvaciu rukoväť a bočné držadlá (umožňujú prenášať nabíjací vozík po schodoch), integrovaný ventilačný systém (emisia hluku do 31 dBA), uzamykateľný zámok. Kapacita pre max. 16 tabletov 11". Len nabíjanie (nabíjací kábel adaptéra 230V) ! Rozmery (DxŠxV) 690 x 380 x 358 mm; hmotnosť 13,9 kg.
1 098,00 € Pridať
113. 20002903C - Mobilný nabíjací vozík Formcase T16MLX (pre max. 16 tabletov 15", nabíjanie 230V)
Mobilná nabíjacia stanica - nabíjací vozík Formcase pre 16 tabletov. Obsahuje nabíjacie zásuvkami (2-kolíkový Euro konektor 10A/230V), integrovaný podvozok (zabudované kolieska), vysúvaciu rukoväť a bočné držadlá (umožňujú prenášať nabíjací vozík po schodoch), integrovaný ventilačný systém (emisia hluku do 31 dBA), uzamykateľný zámok. Kapacita pre max. 16 tabletov 15" (max. 310x25mm). Len nabíjanie (nabíjací kábel adaptéra 230V) ! Rozmery (DxŠxV) 620 x 520 x 350 mm; hmotnosť 14,9 kg.
1 620,00 € Pridať
114. 12301211C - Sensorium Science 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sensorium Science 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO v šedom boxe, prispôsobená na viaceré predmety. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor sily, bezdrôtový senzor tlaku, bezdrôtový senzor napätia, bezdrôtový senzor pohybu, bezdrôtový senzor pH, bezdrôtový senzor tepu s ručnými úchytmi a bezdrôtový senzor počasia s anemometrom a GPS. Súčasťou sady je USB s 46 žiackymi úlohami, tlačená metodika úloh a licencia softvéru SPARKvue. Všetko prehľadne usporiadané v úložnom boxe.
1 920,00 € Pridať
115. 12301212C - Sensorium Biológia 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sada bezdrôtových senzorov v zelenom boxe, prispôsobená pre hodiny Biológie. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor CO2 a O2, bezdrôtový senzor počasia s anemometrom a GPS, bezdrôtový senzor EKG a bezdrôtový senzor krvného tlaku, USB s 46 žiackymi úlohami, tlačenú metodiku a licenciu softvéru SPARKvue.
2 082,00 € Pridať
116. 12301213C - Sensorium Chémia 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sensorium Chémia 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO v žltom boxe, prispôsobená pre hodiny Chémie. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor pH, bezdrôtový senzor CO2 s príslušenstvom, bezdrôtový senzor vodivosti, bezdrôtový kolorimeter a turbidimeter, plochú pH elektródu a ORP elektródu, USB s 46 žiackymi úlohami, tlačenú metodiku a licenciu softvéru SPARKvue.
1 824,00 € Pridať
117. 12301214C - Sensorium Fyzika 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sensorium Fyzika 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO v červenom boxe, prispôsobená pre hodiny Fyziky. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor tlaku, bezdrôtový senzor napätia, bezdrôtový senzor prúdu, bezdrôtový svetelný senzor, bezdrôtový senzor pohybu, bezdrôtový senzor magnetického poľa a bezdrôtový vozík Smart Cart, USB s 46 žiackymi úlohami, tlačenú metodiku a licenciu softvéru SPARKvue.
1 884,00 € Pridať
118. 1K200001C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 1. ročník
Učebnica pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka. Moduly zohľadňujú kognitívnu úroveň žiaka mladšieho školského veku. Učebnica obsahuje množstvo riekaniek a úloh. Počúvaním a opakovaním jazykových štruktúr umožňuje efektívne učenie sa vizuálnym, auditívnym aj kinestetickým spôsobom. Hovoriaca učebnica Click 1. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter) UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter) UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne alebo si k tejto knihe zakúpte aj cenovo VÝHODNÝ BALÍČEK obsahujúci hovoriace pero.
50,62 € Pridať
119. 1K200002C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 2. ročník
Učebnica pozostáva zo šiestich modulov, zameraných na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov pripravené hravé aktivity, pri ktorých si žiaci zábavnou formou zopakujú učivo. Učebnica obsahuje charakteristické znaky slovenského etnika (zvyky a sviatočné tradície), ako aj základné geografické osobitosti Slovenska. Hovoriaca učebnica Click 2. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Témy: Family, Body, In the ZOO, On the farm, In the jungle, My house, At school, Clothes, I can do that, Seasons, Numbers (1 – 50), How do you go to school, How do you go on holiday, Fruit and vegetables, Holidays
50,62 € Pridať
120. 1K200003C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 3. ročník
Hovoriaca učebnica angličtiny pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Britská výslovnosť a intonácia - 2120 nahrávok, 84 strán. Rýchle porozumenie hovoreného slova. Žiaka celou učebnicou sprevádzajú postavičky, ktoré kontextuálne používajú príslušnú slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Množstvo zaujímavých úloh, ako aj rôzne jazykové hry umožňujú žiakovi hravou formou aplikovať slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Hovoriaca učebnica Click 3. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Témy: Greetings, My family, Days of the week, Time, Weather, A human body, Farm, The ZOO, Alphabet, My house, My room, Classroom instructions, Sports and activities, Months of the year
50,62 € Pridať
121. 1K200004C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 4. ročník
Učebnica je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároveň reprezentujú rôzne krajiny sveta. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry sú vsadené do kontextu podľa tematických okruhov. Učebnica obsahuje aj množstvo diktátov, ktoré slúžia na precvičovanie riadeného písania žiakov mladšieho školského veku. Hovoriaca učebnica Click 4. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Témy: Welcome to Slovakia, Personal information, The body, Health, The Kingdom story, The Castle school, In the classroom, Jobs, Food and drinks, In a restaurant, Sports, Activities, My free time, Hobbies, Birthday party, Clothes and fashion, Bratislava, Phone calls, Writing emails
50,62 € Pridať
122. 1VT200006C - Vizualizér
- 8MP Dokumentárna kamera s rozlíšením min. 3200x2400 - nahrávanie videa min. 1080p30 - automatické zaostrovanie - zabudovaný akumulátor s výdržou min. 10 hod. - pripojenie min. USB, wifi, Bluetooth - párovanie s mobilnými zariadeniami, podpora iOS, Android - ľahko skladný, transportné rozmery max. (VxŠxH) 330x120x115 mm - hmotnosť max. 1,25 kg - súčasťou je anotačný SW umožňujúci skenovanie obrazu, jeho následné spracovanie a export, podporuje funkciu editácie skenovaných dokumentov priamo v tele dokumentu – úprava textov, kopírovanie textu do schránky a následný vloženie do textového editora, podpora kódovania UTF-8, podpora a identifikácia slovenskej diakritiky v SW.
654,00 € Pridať
123. 1VT200019C - Interaktívna podlaha

Interaktívny projekčný systém podlahy je hardvérovo-softvérové riešenie obsahujúce projektor, ovládaciu jednotku a kameru so SW. Je možné zmeniť akúkoľvek podlahu alebo stôl zmeniť na interaktívnu plochu a premietať na ňu akýkoľvek dynamický interaktívny obsah.

Rozlíšenie projektora 1024*768, napájanie 230V. Jas závisí od svetelnosti v miestnosti. Využitie interaktívnej podlahy je na učenie, tréning, terapie alebo zábavu.
3 987,60 € Pridať
124. 20002900C - Mobilná nabíjacia stanica Formcase (nabíjací vozík T24LX pre max. 24 zariadení, 230V)
Mobilná nabíjacia stanica - nabíjací vozík Formcase pre 24 tabletov/16 notebookov. Obsahuje nabíjacie zásuvkami (2-kolíkový Euro konektor 10A/230V), integrovaný podvozok (zabudované kolieska), vysúvaciu rukoväť a bočné držadlá (umožňujú prenášať nabíjací vozík po schodoch), integrovaný ventilačný systém (emisia hluku do 31 dBA), uzamykateľný zámok. Kapacita pre max. 24 tabletov 11" alebo 16 notebookov 17". Len nabíjanie (nabíjací kábel adaptéra 230V) ! Rozmery (DxŠxV) 810 x 586 x 388 mm; hmotnosť 19,8 kg.
1 932,00 € Pridať
125. 23300100C - Dino-Lite AM4113T
Digitálny prenosný mikroskop Dino-Lite AM4113T je praktický, ľahko použiteľný mikroskop pre všeobecné využitie. Špecifikácia: - zväčšenie až do 200x - objektív s antireflexnou vrstvou - 1,3 Mpix senzor - DinoCapture softvér 2.0 (Windows)/ DinoXcope (MacOS) - súčasťou balenia je kalibračný terč, CD so softvérom a užívateľská príručka
418,80 € Pridať
126. 27080063C - Ovládacia elektronika set
Pre spustenie a ovládanie CNC stroja v reálnom čase v rôznych prostrediach (Windows, Linux, MAC OS) počet kontrolovaných osí: 4 (rozšíriteľné na 6) IOs: min 6x input for (limit/end) switches, 1x e-stop, 2x relays, 0-10V control signal Základná doska: 1GHz CPU, 512MB DDR3 RAM, 4GB úložisko Napájanie: 110-240 V, 24 V, 5 A Možnosť pripojenia: USB, Ethernet, WiFi (voliteľné) Obsahuje aj príklady vytvorených produktov pomocou CNC
798,00 € Pridať
127. 10400147D - Magické tričko - Ľudské telo (veľkosť 146-164)
Ponorte sa so svojimi žiakmi v pravom zmysle slova do hlbín ľudského tela. Vyučovanie anatómie človeka pomocou trička sa stane veľmi osobným, nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka rozšírenej realite je možné názorne ukázať vnútro ľudského tela celej triede už od 3. ročníka, jednoducho offline. 3D zobrazenie, umiestnenie a funkcia ľudských orgánov a skutočné zvuky sa automaticky otvárajú v aplikácii Body Planet. Tričko zodpovedá veľkosti 146-164 a je vhodné pre deti už od 3. ročníka ZŠ - veľkosť trička umožňuje, aby si ho aj väčšie deti mohli pretiahnuť cez každodenné oblečenie.
39,00 € Pridať
128. 10400148D - Magické tričko - Ľudské telo S
Ponorte sa so svojimi žiakmi v pravom zmysle slova do hlbín ľudského tela. Vyučovanie anatómie človeka pomocou trička sa stane veľmi osobným, nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka rozšírenej realite je možné názorne ukázať vnútro ľudského tela celej triede už od 3. ročníka, jednoducho offline. 3D zobrazenie, umiestnenie a funkcia ľudských orgánov a skutočné zvuky sa automaticky otvárajú v aplikácii Body Planet. Tričko zodpovedá veľkosti S pre dospelých a je teda vhodné aj pre vzrastom väčšie deti, aby si ho mohli pretiahnuť cez každodenné oblečenie. O niečo menšiu veľkosť (146-164) nájdete u trička s objednávacím číslom 10400147D
39,00 € Pridať
129. 10400152D - Magické tričko - Ľudské telo M
Ponorte sa so svojimi žiakmi v pravom zmysle slova do hlbín ľudského tela. Vyučovanie anatómie človeka pomocou trička sa stane veľmi osobným, nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka rozšírenej realite je možné názorne ukázať vnútro ľudského tela celej triede už od 3. ročníka, jednoducho offline. 3D zobrazenie, umiestnenie a funkcia ľudských orgánov a skutočné zvuky sa automaticky otvárajú v aplikácii Body Planet. Tričko zodpovedá veľkosti M pre dospelých a je teda vhodné aj pre fyzicky väčšie deti, aby si ho mohli pretiahnuť cez každodenné oblečenie. O niečo menšiu veľkosť (146-164) nájdete u trička s objednávacím číslom 10400147D
39,00 € Pridať
130. MT14928D - Náramkový automatický tlakomer
Rýchly a automatický Ultrakompaktný dizajn. Detekcia arytmií. Rýchle meranie s tichým nafukovaním. Súčasná indikácia systolického a diastolického tlaku na velkom LCD displeji. Pamäť na 30 posledných meraní s priemernou hodnotou. Transportné púzdro. Technické údaje: digitálne zobrazenie nameraných hodnôt, oscilometrický typ merania, rozsah pri tlaku 20-280mm ortuťového stĺpca, pri pulze 40-200 úderov/min, presnosť pri tlaku ± 3mm ortuťového stĺpca alebo 2% najvyššej namerenej hodnoty, pri pulze ± 5%, napájenie 2 batériami typu LR03 (2x1,5V), obvod zápestia od 13,5cm do 21,5cm, hmotnost približně 82g (bez batérií), rozmery (d × v × š): 63mm × 56mm × 21mm. Dodáva sa s batériami.
72,00 € Pridať
131. 19300051F - MERKUR Robotické auto mCar 01
MERKUR robotické auto mCar 01 na platforme Micro:Bit. Auto je možné pomocou aplikácie riadiť a programovať priamo mobilným telefónom. Micro:Bit v mCar obsahuje predinštalovaný program pre ovládanie modelu prostredníctvom technológie Bluetooth. Program môžete modifikovať, alebo nahradiť vlastným. BBC Micro:bit je jednoducho programovateľný mikropočítač, pracujúci s Bluetooth rozhraním. Vhodný pre začiatočníkov alebo aj skúsenejších programátorov.
162,00 € Pridať
132. 28300012 - ArtecRobo Education Complete Edition (8+)
Obsahujú návody, podľa ktorých je možné zostrojiť viacero rôznych programovateľných zariadení. Stavebnica obsahuje všetko potrebné na stavbu, naprogramovanie a rozhýbanie daného zariadenia. Zariadenia sú vybavené viacerými druhmi senzorov, vďaka ktorým vedia vykonávať určité činnosti samostatne.
379,20 € Pridať
133. 28300014 - ArtecRobo Early Education Set (6-7)

Súčasťou balenia sú: LED 2x, Bzučiak 1x, DC motor 2x.

Obsahuej metodickú príručku s 12 lekciami.

 

178,80 € Pridať
134. 71100011 - iRobot Root
Programovanie pre jedného domov aj do školy. Vhodný aj ako darček. 1 Root Robot 1 skladacia popisovateľná plocha 1 sada samolepiek 1 USB nabíjací kábel 2 popisovače 1 mazacia utierka Aplikácia Root Coding Veľkosť: 13.4 x 14.9 x 4.5 cm Hmotnosť: 490 g Batéria: 2600 mAh Li-Ion — približne jeden týždeň na nabitie (3 hodiny neustálej prevádzky) Pripojenie: Bluetooth Low Energy (dosah 30 m)
312,00 € Pridať
135. 9610X604 - Mozaik TEACHER SK5

Používateľská licencia, ktorá umožňuje jednému učiteľovi používanie mozaBooku aj mozaWebu na niekoľkých zariadeniach.

Plný prístup k interaktívnemu obsahu (3D scénky, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám v mozaBooku a na mozaWebe.

mozaBook + mozaWeb
1 učiteľ, niekoľko zariadení
Používateľská licencia umožňuje používateľovi prihlásenie na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile), a to pomocou používateľského mena a hesla. Používateľ môže využívať mozaBook aj mozaWeb, ale v rovnakom čase môže byť prihlásený iba na jednom zariadení. Tento typ licencie sa odporúča vtedy, keď používatelia pracujú na vlastných zariadeniach, alebo chcú mať prístup k Mozaik platforme z viacerých zariadení.

320,00 € Pridať
136. 9610X805 - mozaBook CLASSROOM SK5

Licencia na prepojenie s interaktívnou tabuľou.

mozaBook môže na tej istej tabuli používať nezávisle od seba niekoľko učiteľov a žiakov. Každý používateľ má prístup k celému interaktívnemu obsahu (3D, vzdelávacie videá, digitálne lekcie) a všetkým aplikáciám určeným na rozvoj schopností, ilustrácie a pokusy.

mozaBook
niekoľko žiakov, 1 zariadenie
mozaBook Windows

Učitelia

majú prístup k vlastným digitálnym učebniciam a 20 zväzkom 3D knižnej série
môžu zadávať interaktívne domáce úlohy a spustiť prácu na hodine
môžu si stiahnuť interaktívny obsah kníh, ktorý možno potom používať aj bez prístupu na internet
môžu vytvoriť z PDF vlastné digitálne učebnice
môžu ilustrovať a dopĺňať knihy
Učitelia a žiaci

môžu otvoriť všetky interaktívne obsahy (3D, vzdelávacie videá, digitálne lekcie)
môžu používať všetky aplikácie určené na rozvoj schopností, ilustrácie a pokusy
môžu pripravovať interaktívne zošity a prezentácie

480,00 € Pridať
137. 9610X821 - mozaBook SCHOOL-LAB SK5

Licencia určená pre zariadenie, ktorá umožňuje viacerým žiakom používanie mozaBooku na rovnakom zariadení.

Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.

mozaBook
niekoľko žiakov, 1 zariadenie
Licencia určená pre zariadenie umožňuje používanie softvéru na danom zariadení neobmedzenému počtu používateľov. V tomto prípade používatelia nemusia mať vlastné licencie. Tento typ licencie sa odporúča vtedy, keď rovnaké zariadenie používa niekoľko učiteľov alebo žiakov. V tomto prípade licenciu musí mať iba zariadenie, a to bez ohľadu na to, koľko učiteľov alebo žiakov ho používa.

160,00 € Pridať