1. 70000005 - Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní chémie na ZŠ
Udržanie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti výučby chémie potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom aktuálne poznatky z oblasti moderných digitálnych meraní v chemických laboratóriách a prehĺbiť odborné vedomosti ako aj pedagogické zručnosti s využitím moderných foriem merania pomocou digitálnych senzorov. Absolventi vzdelávania získajú prehľad o rôznych typoch digitálnych učebných pomôcok(senzory, meracie súpravy vyhodnocovací a edukačný softvér), vhodných na vyučovanie chémie a princípoch ich využitia v praxi. Nadobudnuté teoretické vedomosti o využití digitálnych senzorov a meracích súprav si utvrdia pri realizácii experimentov. Pri vlastnej tvorbe a spracovaní učebnej látky v digitálnej a interaktívnej forme získajú praktické zručnosti a schopnosť aplikovať znalosti vo výchovnovzdelávacom procese a flexibilne adaptovať svoje nové odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe. Absolventi dokážu využitím nových efektívnych metód a postupov urobiť vyučovacie hodiny pútavejšími, motivovať študentov ku štúdiu chémie a prírodných vied všeobecne a zvýšiť ich participáciu a angažovanosť. V cene je obsiahnutý študijný materiál a didaktické prostriedky. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu, vrátane DPH, lektora, administratívnych nákladov, stravy, dopravy a ubytovania účastníkov v mieste konania školenia. Skupinové školenie pre minimálne 10 zamestnancov. Cena je konečná pre jedného pedagogického zamestnanca. (15 kreditov)
1 704,00 € Pridať
2. 70000006 - Využívanie moderných prostriedkov IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.
Zdokonaliť profesijné kompetencie (zručnosti a spôsobilosti) pedagogických zamestnancov v oblasti práce a využitia moderných informačno-komunikačných a najmä interaktívnych technológií v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti. Absolventi vzdelávania získajú prehľad o aktuálne používaných zariadeniach v oblasti IKT a interaktívnej techniky v edukačnej praxi a softvérovom vybavení k týmto zariadeniam. Nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti budú vedieť využiť pri spracovaní a prezentácii učebnej látky, ako aj pri tvorbe vlastných autorských interaktívnych materiálov. Pri vlastnej tvorbe a spracovaní učebnej látky v digitálnej a interaktívnej forme získajú praktické zručnosti a schopnosti aplikovať nadobudnuté znalosti do výchovno-vzdelávacieho procesu a flexibilne adaptovať svoje nové odborné znalosti na meniace sa podmienky edukačnej praxe. Absolventi dokážu využitím nových efektívnych metód a postupov urobiť vyučovanie pútavejším, motivovať študentov ku ďalšiemu štúdiu a zvýšiť ich participáciu a angažovanosť. V cene je obsiahnutý študijný materiál a didaktické prostriedky. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu, vrátane DPH, lektora, administratívnych nákladov, stravy, dopravy a ubytovania účastníkov v mieste konania školenia. Skupinové školenie pre minimálne 10 zamestnancov. Cena je konečná pre jedného pedagogického zamestnanca.
1 704,00 € Pridať
3. 70000008 - Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní fyziky na ZŠ
Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň prostredníctvom inovácií a prezentácie najnovších poznatkov z oblasti moderných digitálnych meraní vo fyzikálnych laboratóriách ďalej zvyšovať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov základných škôl a stredných škôl v oblasti výučby fyziky. Absolventi vzdelávania získajú prehľad o rôznych typoch digitálnych učebných pomôcok(senzory, meracie súpravy vyhodnocovací a edukačný softvér), vhodných na vyučovanie fyziky a princípoch ich využitia v praxi. Nadobudnuté teoretické vedomosti o využití digitálnych senzorov a meracích súprav si utvrdia pri realizácii experimentov. Pri simulácii fyzikálnych dejov v prostredí softvéru Sunflower a spracovaní učebnej látky v digitálnej a interaktívnej forme získajú praktické zručnosti a schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti do výchovnovzdelávacieho procesu a flexibilne adaptovať svoje nové odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe. Absolventi dokážu využitím nových efektívnych metód a postupov urobiť vyučovanie pútavejším, motivovať študentov ku štúdiu fyziky a prírodných vied všeobecne a zvýšiť ich participáciu a angažovanosť. V cene je obsiahnutý študijný materiál a didaktické prostriedky. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu, vrátane DPH, lektora, administratívnych nákladov, stravy, dopravy a ubytovania účastníkov v mieste konania školenia. Skupinové školenie pre minimálne 10 zamestnancov. Cena je konečná pre jedného pedagogického zamestnanca. (19 kreditov)
1 728,00 € Pridať
4. 70000009 - Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní biológie na ZŠ
Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej a odbornej činnosti a zároveň prostredníctvom inovácií a prezentácie najnovších poznatkov z oblasti moderných digitálnych meraní v biologických laboratóriách ďalej zvyšovať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov základných škôl a stredných škôl v oblasti výučby biológie. Absolventi vzdelávania získajú prehľad o rôznych typoch digitálnych učebných pomôcok(senzory, meracie súpravy vyhodnocovací a edukačný softvér), vhodných na vyučovanie biológie a princípoch ich využitia v praxi. Nadobudnuté teoretické vedomosti o využití digitálnych senzorov a meracích súprav si utvrdia pri realizácii experimentov. Pri vlastnej tvorbe a spracovaní učebnej látky v digitálnej a interaktívnej forme získajú praktické zručnosti a schopnosť aplikovať nadobudnuté znalosti do výchovnovzdelávacieho procesu a flexibilne adaptovať svoje nové odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe. Absolventi dokážu využitím nových efektívnych metód a postupov urobiť vyučovanie pútavejším, motivovať študentov ku štúdiu biológie a prírodných vied všeobecne a zvýšiť ich participáciu a angažovanosť. V cene je obsiahnutý študijný materiál a didaktické prostriedky. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu, vrátane DPH, lektora, administratívnych nákladov, stravy, dopravy a ubytovania účastníkov v mieste konania školenia. Skupinové školenie pre minimálne 10 zamestnancov. Cena je konečná pre jedného pedagogického zamestnanca. (19 kreditov)
1 728,00 € Pridať
5. VP-007 - Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky 6.a 7. roč. ZŠ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky v rozsahu 55 vyučovacích hodín. Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady.
1 500,00 € Pridať
6. VP-008 - Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky 8. a 9.roč. ZŠ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Fyziky v rozsahu 55 vyučovacích hodín. Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady
1 500,00 € Pridať
7. VP-009 - Kompetenčné vzdelávanie Biológie pre ZŠ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Biológie v rozsahu 55 vyučovacích hodín. Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady
1 500,00 € Pridať
8. VP-010 - Kompetenčné vzdelávanie Chémie pre ZŠ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Chémie v rozsahu 55 vyučovacích hodín. Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady
1 500,00 € Pridať
9. VP-011 - Kompetenčné vzdelávanie Matematiky pre ZŠ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na Kľúčové prvky výučby podľa aktuálnych učebníc Matematiky v rozsahu 55 vyučovacích hodín. Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady
1 200,00 € Pridať
10. VP-012 - Kompetenčné vzdelávanie pre 1.stupeň ZŠ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na rozvoj gramotností žiakov primárneho vzdelávania v rozsahu v rozsahu 55 vyuč.hodín; Cena na účastníka kurzu s DPH vrátane materiálu, publikácií a pomôcok na akciu, nájomného za prednáškové priestory a iné náklady
900,00 € Pridať