(pre zväčšenie vizualizácie kliknite na obrázok)

Prírodovedná gramotnosť je charakterizovaná ako spôsobilosť používať prírodovedné poznatky, identifikovať a formulovať otázky a hľadať odpovede v podobe dôkazmi podložených záverov pre pochopenie sveta a tvorbu rozhodnutí o svete, v ktorom žijeme, prírode a zmenách, ktoré v našom prostredí samovoľne aj v dôsledku ľudskej aktivity nastali a nastávajú.

Na základe cieľov a štandardov tejto vzdelávacej oblasti na rozvoj prírodovednej gramotnosti tak, aby žiaci boli schopní prepojiť vedomosti a kriticky uvažovať, navrhujeme vzdelávacie sady a ich príslušné počty pre jednu triedu (1 učiteľ + 16 žiakov) buď ako jednu triednu sadu alebo sady pre učiteľa a pre 4 skupiny po štyroch žiakoch. Vzdelávacie sady spĺňajú obsahový štandard výučby samostatných predmetov resp. integrujú viaceré prírodovedné disciplíny (Látky).