(pre zväčšenie vizualizácie kliknite na obrázok)

Súpravy pomôcok na predmet technika sú koncipované tak, aby v nich boli obsiahnuté často používané pomôcky na základných školách. Vznikli ako výsledok konzultácií s metodikmi rozličných vzdelávacích inštitúcií a na základe pozitívnej spätnej väzby z už dodaných pomôcok v rámci IROP, z konferencií, ako aj osobných stretnutí s riaditeľmi a učiteľmi škôl. Zapadajú do konceptu obsahu vzdelávania predmetu technika v rámci aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu, ako aj v nadväznosti na inovovaný štátny vzdelávací program z roku 2023.

Navrhujeme vzdelávacie sady a ich príslušné počty pre jednu triedu (1 učiteľ + 16 žiakov) buď ako 1 triednu sadu alebo 1 sadu pre učiteľa, pre 4 skupiny po 4 žiakoch, alebo najčastejšiu variantu 8 sád, tak, aby bola 1 sada na každom dielenskom stole v prípade práce vo dvojiciach.

V prípade ochranných prostriedkov a sád, ktoré majú potenciál využívania každým žiakom v rámci práce na hodine, navrhujeme 16 sád.

Vzhľadom na priestorové možnosti väčšiny dielní, pri stolárskej hoblici (1 ks) a stolnej frézke s podstavcom (2 ks), navrhujeme nižšie počty.